Публічна угода-оферта

з надання інформаційно-консультативних послуг

м. Одеса

дійсно з 27 квітня 2021 року


1. Загальнi положення

1.1. Цей документ є публічною Офертою фізичної особи-підприємця Токаря Олександра Вікторовича (надалі іменованого Виконавець) і містить усі істотні умови щодо надання інформаційно-консультаційних послуг (відповідно до Закону України).

1.2. Будь-яка фізична або юридична особа, яка відвідала сайт tvoycreative.com або інші сайти, розміщені на піддоменах tvoycreative.com, має намір придбати ту чи іншу інформаційно-консультативну послугу та сплатити отримання інформаційно-консультативної послуги стає Замовником.


2. Предмет Оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з проведення курсів, тренінгів, семінарів, шкіл та вебінарів у форматі онлайн або за допомогою їх записів.

2.2. Виконавець має право в будь-який момент часу змінювати розклад курсів, тренінгів, семінарів, шкіл та вебінарів та умови цієї публічної Оферти в односторонньому порядку без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті tvoycreative.com або на інших сайтах, розміщених на піддоменах tvoycreative.com не менше ніж за один день до їх введення в дію.


3. Умови та порядок надання послуг

3.1. Інформаційно-консультаційні послуги надаються у повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.

3.2. Факт придбання Інформаційно-консультативних послуг є беззастережним прийняттям Замовником цього Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем у договірні відносини.

3.3. Заявка на участь у курсі, тренінгу, семінарі, школі онлайн або у вебінарі оформляється на сайті tvoycreative.com або на інших сайтах, розміщених на піддоменах tvoycreative.com, або шляхом надсилання листа на адресу info@tvoycreative.com


3.4. Після заповнення Заявки Замовник оплачує участь у курсі, тренінгу, семінарі, школі онлайн або у вебінарі за цим договором без виставлення рахунку з обов'язковою вказівкою ПІБ учасника.

3.5. Посилання для участі в курсі, тренінгу або вебінарі Замовнику надсилаються з електронної пошти: info@tvoycreative.com, або через систему особистих повідомлень на форумі сайту tvoycreative.com тільки після надходження 100% коштів Замовника на рахунок Виконавця. У випадку, якщо Замовник сплатив і не отримав посилання на курс, тренінг, семінар, школу онлайн або вебінар через 3 робочі дні після оплати, необхідно зв'язатися зі службою підтримки info@tvoycreative.com, надавши посилання на копію квитанції про оплату.


3.6. Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі проведення оплаченої Замовником інформаційно-освітньої програми у строк, зазначений у розкладі, розміщеному на сайті tvoycreative.com або на інших сайтах, розміщених на піддоменах tvoycreative.com

3.7. Цей договір має чинність Акту про надання послуг. Відсутність вимоги про повернення коштів відповідно до пункту 4 цього договору означає, що послуги надані у строк та належної якості. Приймання провадиться без підписання актів.


3.8. Виконавець залишає за собою право відключити Замовника від інформаційно-освітньої програми без права на повернення коштів у разі порушення правил поведінки на курсі, тренінгу, майстер-класі, семінарі, школі чи вебінарі, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, конфліктів на мовному ґрунті, відволікання учасників від теми заходу, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образа провідного, службового персоналу чи учасників.

3.9. Виконавець залишає за собою право відключити Замовника від інформаційно-освітньої програми без зазначення причин, повернувши кошти за вказаними Замовником реквізитами.


3.10. Послуги надаються для особистого користування Замовником. Забороняється передавати реквізити доступу до інформаційно-освітньої програми третім особам для їх спільного використання без спеціального дозволу Виконавця. Виконавець залишає за собою право відключати від участі в курсі, тренінгу або вебінарі без права повернення коштів, особа, яка вказала неправильні реквізити доступу або вказала реквізити доступу учасника, який вже присутній на вебінарі.

3.11. Замовнику забороняється розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродувати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього договору Оферти, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію яким -або іншим чином, крім особистого користування.

3.12. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис інформаційно-освітніх програм, що проводяться.

3.13. Учаснику інформаційно-освітніх програм забороняється здійснювати запис інформаційно-освітніх програм без спеціального дозволу Виконавця.

4. Умови та порядок повернення коштів за інформаційно-консультативні послуги

4.1. Повернення коштів можливе до початку надання послуг (першого дня тренінгу, навчального курсу або до першої консультації). Також повернення грошей за послуги можливе і в інших випадках, якщо про них зазначено на сторінці опису послуги.

Повернення коштів за інформаційно-консультативні послуги здійснюється протягом 7 робочих днів.


4.2 Безкоштовне надання інформаційно-консультативних послуг, бонуси, безкоштовна участь у семінарах, безкоштовні електронні товари поверненню не підлягають. Окремі товари з пакета, що складається із двох і більше товарів, не повертаються. Повернути можна лише пакет повністю.

4.3. Для отримання повернення Замовник має надіслати у встановлений термін заявку на повернення та посилання на відскановані копії паспорта до служби підтримки info@tvoycreative.com


5. Відповідальність сторін

5.1. Замовник зобов'язаний забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, обладнання та програмного забезпечення впродовж проведення курсу, тренінгу та вебінару.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника через причини, пов'язані з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.


5.3. Якщо заявка містить недостовірні чи неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання інформаційних матеріалів за помилково вказаними даними не Замовнику, а третім особам.

5.4. У разі, якщо з будь-якої причини Виконавець не проводить курс, тренінг, семінар чи вебінар у строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного курсу, тренінгу, семінару чи вебінару у нові терміни.


5.5. Виконавець не несе відповідальності за те, як Замовник використовував отриману в ході інформаційно-консультаційного обслуговування інформацію, та за результати її використання Замовником.

5.6. Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою для повернення сплачених коштів.

5.8. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходам (форс-мажор).

5.9. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти за будь-яким позовом або претензією щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.

5.10. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією публічною Офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.


6. Захист авторських прав

6.1. Усі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику у процесі проведення Заходу, а також фото та відеозйомка, що проводиться під час Заходу, є інтелектуальною власністю Виконавця, усі права на які захищені Законодавством.

6.2. Незаконне використання (відтворення, розповсюдження, імпортування, публічний показ тощо) зазначених матеріалів, інформації, творів та навчальних посібників Виконавця без письмової згоди останнього тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства.


7. Персональні дані та їх використання

7.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих під час реєстрації у закритому розділі Сайту, а саме: ім'я, прізвище; зображення; Адреса електронної пошти; контактний телефон; акаунти в програмах обміну повідомленнями та соціальних мережах.

7.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, що не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством, потрібна письмова згода Замовника.

7.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, забезпечення Замовника зворотним зв'язком при використанні Сайту, програм навчання, відео-курсів, а також з метою направлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень.

7.4. Замовник може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю відповідне повідомлення на адресу: info@tvoycreative.com При цьому Замовник розуміє та визнає, що відгук на обробку персональних даних може вимагати видалення будь-якої інформації щодо участі Замовника у навчальній програмі, у тому числі видалення облікового запису Замовника у закритому розділі Сайту та припинення доступу до матеріалів придбаного курсу.

7.5. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця, або від інших осіб за дорученням Виконавця, на адресу електронної пошти та/або контактний телефон, вказаний Замовником під час реєстрації на Сайті.

Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення на адресу: info@tvoycreative.com


7.6. Замовник дає свою згоду на використання його зображення як фотографія Замовника (аватара) Виконавцем на безоплатній основі.

8. Строк дії та зміна договору Оферти

8.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання (Акцепту Оферти) та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань. Публічна угода надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеною (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на рахунок Виконавця.

8.2. Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

8.3. Усі питання, які не врегульовані цим договором Оферти, вирішуються відповідно до чинного законодавства.


9. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Токарь Олександр Вікторович, ІНН 3010410350

Адреса для кореспонденції: Українa, 65012, м.Одеса, вул.Пирогівська, 21-2

Email: info@tvoycreative.com

© "TVOYCREATIVE" Токарь Олександр Вiкторович, 2021 Всі права захищені.
Передрук та цитування без дозволу автора - заборонено.